NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trong thời gian gần đây, như rất nhiều các phương tiện truyền thông đưa tin, chỉ số ô nhiễm không khí ở nhiều nơi như Hà Nội, Hải Phòng…đã lên cao tới mức báo động, có thể gây nhiều hậu quả xấu tới sức khỏe con người. Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, Bộ Xây Dựng đã có những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.

Chấp hành những quy định của Bộ Xây Dựng, Công ty CP Xây Dựng GM cũng đã nỗ lực thực hiện những công tác vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng.

 

BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

 

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng.

* Trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ dự án trong thi công xây dựng công trình

1. Lập kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trên cơ sở chương trình quản lý môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môtrường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môtrường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trưng, Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi thi công xây dựng công trình.

2. Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong thcông xây dựng.

3. Trên cơ sở các biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận, chủ dự án có trách nhiệm bố trí đy đủ kinh phí để thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trong quá trình thcông xây dựng.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát các nhà thầu tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.

5. Đình chỉ thi công và yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trưng trong thi công xây dựng công trình hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng.

6. Phối hợp với nhà thầu thcông xây dựng công trình xử lý, khắc phục khi xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường; kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và các vấn đề phát sinh.

 * Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng

1. Thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu.

2. Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

3. Xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môtrường trong thi công xây dựng công trình.

4. Tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.

5. Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường.

6. Dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công.

7. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

 

CÔNG TY CP GM THỰC HIỆN ĐÚNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

- Nước thải trong thi công, trong sinh hoạt được dẫn theo rãnh đến hố tự thấm, công việc khai thông đường nước thải được tổ chức thường xuyên để tránh nước ứ đọng làm lầy lội mặt công trình.

- Những công trường thi công có nhiều bụi đều được tưới nước dập bụi thường xuyên.

- Vật liệu xây dựng được tập kết từng khu vực riêng lẻ, gọn gàng và hợp lý.

- Vật liệu thừa, phế thải phải được tập kết tập trung và được xử lý bụi hoặc phủ kín bằng bạt khi được vận chuyển ra khỏi công trình.

- Vật liệu vận chuyển từ ngoài vào công trình khi đi phải dùng bạt che đậy thùng xe để không gây ô nhiễm môi trường.

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GM

- Địa chỉ                : Số 58 (Km1+400), Đường Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

- Điện thoại          : 0225.3581185                         Fax: 0225.3581185

 

- Hotline: 0911. 581. 185

- Email                 : gmcc@gmhaiphong.com      

- Website              : www.gmhaiphong.com

 

.