Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Sở Xây dựng Hải Phòng, lực lượng Thanh tra xây dựng vẫn đảm bảo công tác thanh, kiểm tra các dự án công trình xây dựng trên địa bàn, qua đó góp phần tích cực đưa hoạt động xây dựng tại Hải Phòng đi vào nề nếp, hiệu quả, hạn chế những vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

 Xử lý nghiêm các bộ phận, cá nhân buông lỏng quản lý

Ông Cao Đức Thắng - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, theo kế hoạch, năm 2020 Thanh tra Xây dựng Hải Phòng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD, sản xuất, kinh doanh VLXD, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, quản lý nhà và sử dụng công sở; Thông tư 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD, sản xuất, kinh doanh VLXD; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng.

 Diện mạo Hải Phòng ngày càng đổi mới, hướng tới đô thị xanh

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi, công trình vi phạm trật tự xây dựng; đôn đốc, giám sát hoạt động quản lý nhà nước về trật tự xây dựng của Chủ tịch UBND các quận, huyện; trực tiếp xử lý hành vi, công trình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc kịp thời, nghiêm minh, triệt để, khắc phục biểu hiện buông lỏng quản lý, bao che hành vi vi phạm trật tự xây dựng (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian tới, Thanh tra Xây dựng Hải Phòng tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND Thành phố, tham mưu Sở Xây dựng đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện xử lý dứt điểm việc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm được phát hiện nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Xem xét, xử lý trách nhiệm của bộ phận, cá nhân buông lỏng quản lý, không kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8 của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn TP Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND Thành phố.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 180/KH-UBND ngày 01/9/2017 của UBND Thành phố về việc thực hiện chuyên mục xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên Đài PT&TH Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Thanh tra Sở Xây dựng thường xuyên cùng phối hợp với Đài PT&TH Hải Phòng đăng tin bài, phát sóng 2 lần/tháng về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 177/KH-UBND ngày 30/8/2017 của UBND Thành phố; Kế hoạch 174/KH-UBND ngày 24/8/2017 của UBND Thành phố; Kế hoạch 159/KH-SXD ngày 17/10/2017 của Sở Xây dựng.

Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, thanh tra viên; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực chăm lo, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, thanh tra viên và người lao động; Kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thanh tra Sở Xây dựng duy trì công tác giao ban, thông tin với UBND các quận, huyện và báo cáo Sở Xây dựng, UBND Thành phố về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Có thể thấy, công tác quản lý trật tự xây dựng đầu năm 2020 tại Hải Phòng luôn đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; các tổ chức, cá nhân có ý thức trách nhiệm trong việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện về diện mạo, xây dựng TP Hải Phòng “sáng - xanh - sạch - đẹp” hướng đến các tiêu chí đô thị ngày càng văn minh hiện đại.