Công ty cổ phần Xây dựng GM được chứng nhận đã thực hiện và duy trì Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 & Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 với phạm vi áp dụng: Thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật,nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 

 

 Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015