Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng.
Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần Xây dựng GM
Địa điểm: Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng.
Quy mô xây dựng:
- 02 Nhà lớp học hai tầng;
- 01 nhà hiệu bộ 2 tầng,
- 01 nhà giáo dục thể chất kết hợp hội trường 01 tầng,
- 01 nhà ăn 01 tầng
- Và các hạng mục phụ trợ ngoài nhà: nhà bảo vệ, nhà xe, sân, hàng rào, cấp thoát nước ngoài nhà...