Để đảm bảo công tác an toàn trong qua trình thi công. Công ty cổ phần Xây dựng GM định kỳ tổ chức các lớp huấn luyện an toàn cho công nhân. Ngày 20/10/2020 Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thuộc Công ty cổ phần Xây dựng GM tổ chức tâp huấn an toàn lao động trên cao cho công nhân tại công trường Nhà máy sản suất khí công nghiệp Vinasanfu - Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng