THI CÔNG XÂY LẮP XẾP KHOÁ XÁC THỰC, CÓ THỂ XÁC SUẤT KHUẤT, KHU PHỤ TRỢ VÀ TRẠM Y TẾ

  • Địa điểm                  : Xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
  • Phạm vi công việc   : Thi công lắp ráp nhà máy sản xuất, có thể mặc định xuất khẩu, phụ trợ khu và y tế
  • Chủ đầu tư              : Tổng công ty Hàng Kênh - CTCP
  • Thi công time   : 6 months