THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ XÂY LẮP HẠNG MỤC NHÀ KHO CHỨA THÉP KÉO DÀI

  • Địa điểm                 : Km 9, Vật Cách, P. Quán Toán, Q. Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng
  • Phạm vi công việc  : Thiết kế, chế tạo và xây lắp hạng mục nhà kho chứa thép kéo dài
  • Chủ đầu tư             : Công ty sản xuất thép Úc SSE
  • Thời gian thi công  : 75 ngày