Thi công tuyến ống gang cầu số 5, D1200

  • Địa điểm               : Thành phố Hải Phòng
  • Phạm vi công việc: Thi công lắp đặt hoàn trả tuyến ống gang cầu số 5, D1200
  • Chủ đầu tư           : Ban quản lý cải thiện điều kiện VSMT thành phố Hải Phòng
  • Thời gian thi công: 26 tháng
  • Giá trị hợp đồng   : 46 tỷ đồng