Xây dựng kho nguyên liệu thuộc dự án xây dựng nhà máy Đam san 3 tại tỉnh Thái Bình

  • Địa điểm             : Tỉnh Thái Bình
  • Phạm vi công việc: Thi công Xây dựng kho nguyên liệu (Diện tích 1.000m2)
  • Chủ đầu tư          : Công ty Cổ phần Đam San
  • Thời gian thi công: 02 tháng
  • Giá trị hợp đồng   : 1,334 tỷ đồng