NHÀ MÁY ĐAM SAN 3

  • Địa điểm                  : Tỉnh Thái Bình
  • Phạm vi công việc : Thi công Xây dựng kho nguyên liệu (Diện tích 1.000m2)
  • Chủ đầu tư             : Công ty Cổ phần Đam san
  • Thời gian thi công : 02 tháng
  • Giá trị hợp đồng    : 1,344 tỷ đồng