KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH

  • Địa điểm                 : Tỉnh Hà Tĩnh
  • Phạm vi công việc : Hệ thống hồ sinh học kiểm soát sự cố, chỉ thị sinh học và xử lý bổ sung nước thải (Tổng diện tích 120.000m2)
  • Chủ đầu tư             : Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
  • Thời gian thi công : 08 tháng
  • Giá trị hợp đồng    : 226,866 tỷ đồng