Địa điểm                       : Huyện Nongbok, Tỉnh Khammouane, CHDCND Lào

           Phạm vi công việc         : Thi công hạng mục công trình thuộc dự án

           Chủ đầu tư                    : Công ty TNHH Hoá chất và muối mỏ Việt Lào

           Thời gian thi công         : 09 tháng

           Giá trị hợp đồng            : 42,368 tỷ đồng