Địa điểm                       : Thành phố Hải Phòng

           Phạm vi công việc         : Thi công Xây dựng gói thầu số 6

           Chủ đầu tư                    : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco

           Thời gian thi công         : 06 tháng

           Giá trị hợp đồng            : 39,266 tỷ đồng