THI CÔNG MÓNG NHÀ XƯỞNG VÀ THIẾT BỊ DỰ ÁN BOF NAM THUẬN

  • Địa điểm                    : Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
  • Phạm vi công việc    : Thi công móng nhà xưởng và thiết bị
  • Chủ đầu tư               : Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nam Thuận - Hải Phòng
  • Thời gian thi công   : 105 ngày
  • Giá trị hợp đồng      : 16,500 tỷ đồng