Thi công xây dựng " Nhà ăn" thuộc dự án " Xây dựng nhà máy Công ty TNHH Công nghệ TECOMEN

  • Địa điểm                : Tỉnh Hải Dương
  • Phạm vi công việc : Xây dựng nhà ăn (Tổng diện tích 660m2)
  • Chủ đầu tư             : Công ty TNHH Công nghệ TECOMEN
  • Thời gian thi công : 03 tháng
  • Giá trị hợp đồng    : 8,4 tỷ đồng